ReadyPlanet.com
dot dot
Japan Rail Pass (JR PASS)

  
 
JR PASS หรือ Japan Rail Pass คืออะไร
ตั๋วรถไฟ JR คือ ตั๋วรถไฟราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมได้ทุกภูมิภาคของประเทศ สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมใช้ JR PASS ก็เพราะตั๋วรถไฟชนิดนี้ ทั้งประหยัด สะดวกสบาย รวดเร็ว และง่าย นอกจาก นั้น ตั๋วชนิดนี้ยังสามารถใช้นั่งได้ทั้งรถไฟ รถเมล์ และเรือทั้งหมดในเครือของ JR รวมไปถึงรถไฟ ที่มีชื่อเสียง และขึ้นชื่อที่สุดชนิดหนึ่งในโลกคือ SHINKANSEN ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย
 
ประเภทของบัตรโดยสาร JR Pass แบ่งได้ ดังนี้
1. GREEN (สำหรับชั้น First Class )
2. ORDINARY (สำหรับชั้น Tourist Class)
 
พื้นที่ที่สามารถใช้ตั๋ว Japan Rail Pass ของแต่ละบริษัทได้ แบ่งออกได้ดังนี้้
 
 
ประเภทและราคาของแต่ละชนิดพื้นที่

Japan Rail Pass
แบบสามารถใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ไม่จำกัดเที่ยว
Type Green Car Ordinary
Duration     Adult Fare    Child(6-11 YRS)      Adult Fare    Child(6-11 YRS)
7 Days 38,880 Yen 19,440 Yen 29,110 Yen 14,550 Yen
14 Days 62,950 Yen 31,470 Yen 46,390 Yen 23,190 Yen
21 Days 81,870 Yen 40,930 Yen 59,350 Yen 29,670 Yen

JR-West Rail Pass
สำหรับภูมิภาคด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่ *SANYO AREA PASS สามารถเดินทางไปยัง โอซาก้า,โอโกยาม่า,ฮิโรชิม่า,ฮาคาตะ และเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม สามารถใช้ได้กับรถไฟ NOZOMI(Series 500) และ ซันโย ชินคันเซ็น และรถไฟเร็วอื่นๆ
             Duration                                  Adult Fare                                 Child(6-11 YRS)
4 Days 20,000 Yen 10,000 Yen
8 Days 30,000 Yen 15,000 Yen

Kansai Area Pass
สามารถเดินทางไป เกียวโต,โอซาก้า,โกเบ,นารา,ฮิเมจิ และเมืองอื่นๆ โดยรถไฟท้องถิ่น และยังสามารถนั่งไปสถานี ยูนิเวอร์แซลซิติ้ ซึ่งอยู่ใกล้กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกโดยสามารถนั่งรถไฟ คันไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส(HARUKA) เข้าเมืองเกียวโตได้อีกด้วย
             Duration                                  Adult Fare                                 Child(6-11 YRS)
1 Day 2,060 Yen 1,030 Yen
2 Days 4,110 Yen 2,050 Yen
3 Days 5,140 Yen 2,570 Yen
4 Days 6,170 Yen 3,080 Yen

Hokkaido Rail Pass
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง (รถบัส)
Type Green Car Ordinary
Duration     Adult Fare    Child(6-11 YRS)      Adult Fare    Child(6-11 YRS)
3 Days 22,110 Yen 11,050 Yen 15,430 Yen 7,710 Yen
5 Days 27,770 Yen 13,880 Yen 20,060 Yen 10,030 Yen
7 Days 30,860 Yen 15,430 Yen 22,630 Yen 11,310 Yen
Flexible 4 Days 27,770 Yen 13,880 Yen 20,060 Yen 10,030 Yen

JR Kyushu Rail Pass
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะคิวชิว ทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น
             Duration                                  Adult Fare                                 Child(6-11 YRS)
3 Days 14,400 Yen 7,200 Yen
5 Days 17,490 Yen 8,740 Yen
Northern Kyushu 3 - Days 7,200 Yen 3,600 Yen

คุณสมบัติของผู้ต้องการซื้อตั๋วรถไฟ
 
- ผู้ใช้บัตร จะต้องเป็นชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นและถือวีซ่าเป็น นักท่องเที่ยวเท่านั้น
- สำหรับชาวญี่ปุ่น จะต้องมีที่พำนักในประเทศอื่นเป็นการถาวร หรืออยู่ต่างประเทศนานกว่า 10 ปี และต้องถือวีซ่าเป็น Resident
  หรือ ผู้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ และย้ายภูมิลำเนาไปพำนัก ณ ประเทศอื่นๆ ที่มิใช่ ประเทศญี่ปุ่น
- กรณีที่ไปด้วยจุดประสงค์อื่นเช่นไปอบรม,ไปสัมนา,ไปดูงาน หรือไปเรียน ไม่สามารถใช้ตั๋ว JR-Pass ได้

- สำหรับผู้ที่ถือ Passport ข้าราชการซึ่งไม่ต้องขอ VISA และผู้ถือบัตร APEC ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ของบริษัท ก่อนออกตั๋ว เพื่อที่
  ทางบริษัทจะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง โดยขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศญี่ปุ่น ทางเจ้าหน้าที่คนตรวจคนเข้าเมืองต้อง
  ประทับตราลงในหนังสือเดินทางของท่าน ในฐานะ "Temporary Visitor" เท่านั้น ถึงจะสามารถใช้ตั๋ว JR Pass ได้

 
 

เอกสารที่ใช้ในการซื้อตั๋วรถไฟ
- สำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่าญี่ปุ่น พร้อมสลิปชำระค่าใช้จ่าย มายังบริษัทฯ เพื่อยืนยันการออกตั๋ว
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อตั๋วรถไฟ
 
- ตั๋วนี้ไม่สามารถซื้อที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ จะต้องซื้อจากเมืองไทยไปเท่านั้น
- หากผู้ซื้อแจ้งชื่อ/ นามสกุล/ คำนำหน้าชื่อ (Mr./Ms./Mrs./Mstr) ผิด เอกสารนั้นจะไม่สามารถ นำไปแลก เป็นตั๋ว
- ทางบริษัทฯจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ณ เวลา 10.00 น. ของทุกวันในการคำนวนค่าเงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงิน
  ไทย (THB) หากต้องการซื้อตั๋วในวันหยุด จะใช่้อัตราล่าสุดของธนาคารในการคำนวณ
- เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว เราจะออกเอกสารเป็น Exchange Order ให้ตามชื่อของ ผู้เดินทาง ที่สะกดถูกต้องตาม  
  Passport ที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้ และจะต้องนำไปแลกเป็นตั๋ว JR-Pass ที่ญี่ปุ่นภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารให้
- หากผู้ซื้อได้ออกตั๋วชนิดใดชนิดหนึ่งไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนตั๋วเป็นชนิดอื่น ไม่ว่าจะเปลี่ยน ชนิดของตั๋ว จำนวนวันของตั๋ว ประเภท
  ของที่นั่ง นั้นไม่สามารถทำได้ ต้องนำตั๋วเก่ากลับมา ทำ Refund เท่านั้น และซื้อตั๋วที่ต้องการใหม่ในราคาใหม่
 
 เงื่อนไขการยกเลิกตั๋วรถไฟ
 
- หากผู้เดินทางไม่สามารถใช้ตั๋วได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม สามารถนำเอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาคืน (Refund) โดยทางบริษัทฯ
  จะหักค่าใช้จ่าย 20% จากราคาหน้าตั๋ว หากคืนภายในเดือนเดียวกับที่ซื้อไป สามารถรับเงินคืน ได้ภายใน 7 วันทำการ แต่หากคืน
  ต่างเดือน สามารถรับเงินคืนได้ภายใน 90 วัน โดยในการคืนเงิน ทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งข้อมูลไว้
 
International Rail

Europe RailCopyright © 2012 All Rights Reserved.