ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย

 

การยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศออสเตรเลีย

 • แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1 ชุด (ตามประเภทวีซ่าของท่าน) 
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว 
 • หลักฐานการทำงาน ( ต้องแสดงตัวจริง )
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ : จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ (อายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน) 
  - กรณีเป็นพนักงาน : หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน : หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
  - กรณีข้าราชการที่เกษียรแล้ว ต้องมีเอกสารบำเน็ญบำนาญมาแสดง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)  
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดล่าสุด พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง  ซึ่งทางสถานทูตจะคืนให้แก่ผู้สมัครพร้อมกับหนังสือเดินทางของท่าน
  หรือ ท่านสามารถใช้ statement ที่ออกจากธนาคาร ระบุถึงชื่อบัญชีของผู้ยื่นโดยชัดเจนได้ (ใช้ตัวจริง)
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี  
 • จดหมายเชิญจาก ออสเตรเลีย กรณีไปแบบธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศออสเตรเลีย องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ
   

หมายเหตุ 
      -     ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและ/หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ เป็นภาษาอังกฤษ จากอำเภอ
            (กรณีทีไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วยทั้งคู่ ต้องนำหลักฐานการงานและการเงินแสดงต่อสถานทูตด้วยเช่นกัน)
      -     ผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ และมีหลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
            การตรวจสุขภาพนี้กระทำได้เฉพาะแพทย์และโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ( ผู้เดินทางต้องยื่นใบสมัครก่อน ซึ่งทางสถานทูตจะส่งเอกสารกลับมาให้ผู้เดินทางไปทำการตรวจอีกครั้งนึง)
         ดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซค์
http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/t/thailand/panel-doctors.htm
      -     หนังสือเชิญ ถ้าพักกับญาติ/คนรู้จัก ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่เต็ม เบอร์โทรติดต่อ และสำเนา
หน้าหนังสือเดินทางหน้าวีซ่าที่ได้อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร หรือสำเนาบัตรประชาชนพลเมืองของผู้เชิญ (ภาษาอังกฤษ) 
      -    ในกรณีที่ผู้สนับสนุน รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินในกรณีที่ได้ให้การดูแลด้านการเงิน


ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าออสเตรเลีย
 

 • สถานที่ยื่นวีซ่า สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
  ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34 เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 • เวลายื่นเอกสาร : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ - 08.30-15.00 น.
  เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ - 15.00-16.30 น.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการศูนย์ VFS  เพื่อการท่องเที่ยว  4,500 บาท และ เพื่อธุรกิจ 5,300 บาท    (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)  
  ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสดได้
 • ผู้เดินทางสามารถให้ตัวแทนยื่นขอวีซ่าแทนได้
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา ประมาณ 10 วันทำการ ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com


กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com 

 
 Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.