ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์

 

การยื่นวีซ่าอียิปต์

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศอียิปต์

 • แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1 ชุด  
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว 
 • หลักฐานการทำงาน ( ต้องแสดงตัวจริง )
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ   จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ ฉบับภาษาไทย ที่มีอายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัทพร้อมลงนาม) และแปลเป็นภาษาอังกฤษ อีก 1 ชุด
  - กรณีเป็นพนักงาน   จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน   หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

  - กรณีข้าราชการที่เกษียรแล้ว ต้องมีเอกสารบำเน็ญบำนาญมาแสดง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)  
 • สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด  ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง  และจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 20 ปี  พร้อมฉบับแปลอังกฤษ 
 • หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับอย่างชัดเจน
 • จดหมายเชิญจาก อียิปต์ กรณีไป แบบธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศอียิปต์ องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ
   

หมายเหตุ 
      -     ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและ/หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ เป็นภาษาอังกฤษ จากอำเภอ
            (กรณีทีไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วยทั้งคู่ ต้องนำหลักฐานการงานและการเงินแสดงต่อสถานทูตด้วยเช่นกัน)

   
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอียิปต์ 

 • สถานที่ยื่นวีซ่า สถานทูตอียิปต์
  อาคารสรชัย ชั้น 31 ถนน.สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110 
 • เวลายื่นเอกสาร : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.30-12.00 น.
  เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   14.00-15.00 น.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระด้วย เงินสดเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่องเที่ยว/ธุรกิจ  1,500 บาท (Single) /    2,200 บาท (Double) / 4,400 บาท (Multiple)  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต  
 • ผู้เดินทางสามารถให้ตัวแทนยื่นขอวีซ่าแทนได้
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 5 วัน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com

กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com 

 
 

 
Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.