ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี

 

การยื่นวีซ่าตุรกี และ Schenen Visa

วีซ่าตุรกี สำหรับบุคคลสัญชาติไทย เพื่อเดินทาง ท่องเที่ยว & ธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 06 สิงหาคม 55 หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศตุรกี ถ้าอยู่ไม่เกิน 30 วัน โดยที่ทาง ต.ม. จะประทับตราอนุญาตให้เข้าเมืองได้หลายครั้ง ภายในระยะเวลา 180 วัน และ อนุญาตให้อยู่ในประเทศตุรกีได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศตุรกี

 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรกและทุกหน้าที่มีวีซ่า 1 ชุด (ถ้าเคยมีวีซ่าเชนเก้น หรืออเมริกา/แคนาดา ให้นำสำเนาแนบไปด้วย)  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด  2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว เท่านั้น และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานการทำงาน (อายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ : หนังสือจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ ฉบับภาษาไทย พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  - กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน   หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

  - กรณีข้าราชการที่เกษียรแล้ว ต้องมีเอกสารบำเน็ญบำนาญมาแสดง  (ภาษาอังกฤษ)
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ที่มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือธุรกิจ) เช่น สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร และจะต้องทำการอัพเดทสมุดในเดือนที่ไปยื่นขอ ถ้าบัญชีไม่มีการขยับในเดือนที่ไปยื่นขอ ก็ต้องไปฝากหรือถอน แล้วอัพเดทสมุดเพื่อให้มีการพิมพ์อัพเดทสมุดในเดือนที่ไปยื่น หากไม่มีทาง
  สถานทูตจะถือว่าสมุดยังไม่อัพเดท และจะไม่รับสมุดธนาคารเล่มนั้น ( Exp:เช่นสมุดอัพเดทล่าสุด 31 ก.ค. ไปยื่นขอต้นเดือน ส.ค. ทางสถานทูตก็ถือว่ายังไม่ล่าสุดเพราะสถานทูตต้องการเห็นยอดล่าสุดในเดือนที่ผู้สมัครไปยื่น)
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)  
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป-กลับ อย่างชัดเจน
 • เอกสารที่แสดงกำหนดการเดินทาง แผนการเดินทาง หรือ แสดงหลักฐานโปรแกรมทัวร์
 • เอกสารยืนยันการจอง รถไฟ/เรือ/โรงแรม / ที่พัก ทุกคืนตลอดที่อยู่ในเชงเก็น ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ 
  ใบจองที่พักในตุรกี จะต้องมีชื่อของคนที่ขอวีซ่าระบุชื่อ-นามสกุลเต็มชัดเจนในใบจองด้วย  
 • ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance ) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น
 • จดหมายเชิญจาก ตุรกี กรณีไปแบบธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศตุรกี องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆในการประชุม ฉบับจริง อย่างเป็นทางการ ข้อความเชิญทางอีเมลล์ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือเชิญได้ 
   

หมายเหตุ
   
   -     ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและ/หรือ มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาให้สมัครวีซ่าและเดินทางระบุวันที่อย่างถูกต้องออกโดยเขตท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ
       -    เอกสารฉบับภาษาไทย ต้องมีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตรารับรองพร้อมเบอร์โทรฯติดต่อของบริษัทที่แปลเอกสารด้วย
       -    เยี่ยมญาติ/คนรู้จัก- หนังสือเชิญ ถ้าพักกับญาติ/คนรู้จัก ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่เต็ม และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ หรือ เอกสารหนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อของเอกสารดังกล่าวที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเชิญและหลักฐานของผู้ที่อยู่ในตุรกี(ตัวจริง)

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าตุรกี

 • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย
  61/1 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
 • เวลาทำการยื่นวีซ่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์  09.00-12.00 น.
 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง  + กรณีคนอื่นไปยื่นเอกสารแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ (Power of Attorney) ภาษาอังกฤษ และต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต  2,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) 
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 3 วันหรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี
 • ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com

 
กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com

 
 Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.