ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา

 

การยื่นวีซ่าอเมริกา

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และวีซ่านักเรียน F1 ประเทศอเมริกา

 • โดยผู้สมัครจะ ต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ DS160  และ Print ใบยืนยันการกรอกออกมา  1 ชุด
 • ใบยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์  ทั้งนี้โดยการจองวันนัดสัมภาษณ์ มีวิธี ดังนี้
  - โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต สามารถทำได้ทันที
  แบบ Online  
  - ซื้อ Pin กับทางไปรษณีย์ โดยระบุแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ ว่าจะจองคิวผ่านทางอินเตอร์เน๊ต หรือ จองผ่านทางโทรศัพท์
    โดยนำรหัสพินนี้ ไปใช้ในการเข้าระบบการนัดหมายออนไลน์ 
   
   (ทั้งนี้ รหัสใช้พิน จะสามารถใช้ได้ ในวันทำการถัดไปหลัง 13.00 น ) โปรดเก็บใบเสร็จไว้ด้วย
 • ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต โดยการชำระผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 5 cm.  x  5 cm.  1 ใบ พื้นฉากหลังขาว เท่านั้น สำหรับการอัฟโหลดลงในใบสมัครออนไลน์ 
 • หลักฐานการทำงาน
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ : จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ (อายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน) 
  - กรณีเป็นพนักงาน : หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน : หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • จดหมายเชิญจาก อเมริกา กรณีไปแบบธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศอเมริกา องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆในการประชุม สามารถส่งสแกนข้อมูลมาได้
   

หมายเหตุ 
       -    เอกสารทุกอย่าง โปรดนำตัวจริงไปยื่น ณ วันสัมภาษณ์ 
        -    หนังสือเชิญ ถ้าพักกับญาติ/คนรู้จัก ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่เต็ม เบอร์โทรติดต่อ และสำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าวีซ่าที่ได้อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร หรือสำเนาบัตรประชาชนพลเมืองของผู้เชิญ (ภาษาอังกฤษ)


ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอเมริกา

 • สถานที่ยื่นวีซ่า สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
  สถานทูตสหรัฐฯ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
 • เวลาทำการยื่นวีซ่า : วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  (โดยจะต้องมาตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา แบบท่องเที่ยวและธุรกิจ B1/B2  ราคา 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ที่ Pay at Post ไปรษณีย์ไทย และชำระเป็นเงินบาทตามเรตค่าเงินที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)
 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผู้เดินทางต้องทำการนัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้อกับศูนย์บริการข้อมูลของสถานทูตฯ  ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องไปก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที พร้อมแสดงหลักฐานการยื่นขอวีซ่าข้างต้น
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 3 วัน โดยจะทำการส่งไปรษณีย์กลับคือไปให้ ( ทั้งนี้ทางผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 75 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภายในสถานทูตเท่านั้น)
 • ระยะเวลาในการเตรียมตัวขอวีซ่า สามารถทำได้ล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วง เวลาการเดินทางว่าอยู่ในฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในเดือนมีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม และกันยายน/ตุลาคม จึงควรวางแผนและเตรียมการแต่เนิ่นๆ เพราะจะทำให้การพิจารณาในช่วงนั้น นานกว่าปกติ ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต


กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทาง

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com 

 
 Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.