ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย

 

การยื่นวีซ่าอินเดีย

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศอินเดีย

 • แบบคำร้องขอวีซ่า แบบออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1 ชุด
  กรณี ยื่นเพื่อธุรกิจ จะต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม คือ     1 ชุด โดยใช้ปากกาสีดำเท่านั้น 
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังขาวเท่านั้น 
 • หลักฐานการทำงาน ( ต้องแสดงตัวจริง )
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ   จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ (เอกสารออกมาไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีเป็นพนักงาน   จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน   หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ( ทั้งนี้ต้องถ่ายตั้งแต่หน้าแรก ) โดยจะต้องปรับยอดล่าสุด พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี  
 • หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • จดหมายเชิญจาก อินเดีย กรณีไป แบบธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศอินเดีย องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ 
   

หมายเหตุ 
      -    ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
      -    ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การสหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอินเดีย

 • ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต India โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น
 • สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย 
   ห้อง 1503 ชั้น15 อาคารกลาสเฮาส์ เลขที่ 1 สุขุมวิท25 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
 • เวลายื่นเอกสาร : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.30-14.00น.
  เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระด้วย เงินสด เท่านั้น  โดยชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่สถานทูต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สัญชาตไทยเท่านั้น)  วีซ่าท่องเที่ยว 1,830 บาท และวีซ่าธุรกิจ 8,330 บาท
  *** กรณีหากไม่ได้ถือสัญชาตไทย โปรดสอบถามค่าธรรมเนียมวีซ่ากับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา    3 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางไทย และหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
  และ 6 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com

กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com 

 
 Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.