ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

การยื่นวีซ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

สถานทูตจีนจะปิด ทำการในวันที่ 30 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2555 เนื่องในวันชาติจีน และสถานทูตจีนเปิดทำการ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555

 • แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1 ชุด ( คนอเมริกาใช้ 2 ชุด )
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังเรียบสีสว่าง  
 • หลักฐานการทำงาน ( ต้องแสดงตัวจริง ) เอกสารจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ   จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ ฉบับภาษาไทย พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  - กรณีเป็นพนักงาน   จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน   หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

  - กรณีข้าราชการที่เกษียรแล้ว ต้องมีเอกสารบำเน็ญบำนาญมาแสดง
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป-กลับ อย่างชัดเจน 
 • เอกสารยืนยันการจอง รถไฟ/เรือ/โรงแรม / ที่พัก
 • จดหมายเชิญจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  กรณีไป ธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศจีน องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ
   

หมายเหตุ 
       -     สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่มีเงินเหลือในบัญชีอย่างน้อย 50,000 บาท (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยยื่นขอวีซ่าจีนมาก่อน)
       -     ผู้ที่เคยเดินทางไปจีนมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องโชว์หลักฐานการเงินได้ แต่จะต้องถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าตัวเก่า มาแสดงด้วย
       -     Passport ราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
       -     สำหรับผู้เดินทางที่ถือสัญชาติอื่น จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม อาทิ Work Premit / ใบ Re-Entry เข้าเมือง
       -     กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่ม คือ สำเนาใบสูติบัตร สำเนาหลักฐานการเงินของบิดาหรือมารดา ย้อนหลัง 6 เดือนและ สำเนาหน้าพาสปอร์ตและสำเนาวีซ่าจีนของบิดา มารดา


ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

 • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนประจำประเทศไทย
  57 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • เวลาทำการ รับยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-12.00 น.
  รับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์-วันศุกร์ 15.00-16.00 น.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระด้วย เงินสด เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าวีซ่า   (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) 
  ราคานี้ สำหรับผู้เดินทางที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป ( กรณีต่ำกว่า 15 ปี โปรดตรวจสอบราคาอีกครั้ง )
  สำหรับสัญชาติ ไทย   ยื่นปกติ 4 วันทำการ    1,000 บาท (เข้าออกครั้งเดียว) 
                                                             2,000 บาท (เข้าออกสองครั้ง) 
                                                             3,000 บาท (เข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน) 
                                                             4,500 บาท (เข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี)  
  สำหรับสัญชาติอื่นๆ (ยกเว้นอเมริกา) ยื่นปกติ  1,100 บาท (เข้าออกครั้งเดียว) 
                                                             1,650 บาท (เข้าออกสองครั้ง) 
                                                             2,200 บาท (เข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน) 
                                                             3,300 บาท (เข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี)  
   ทางสถานทูตมีรับกรณียื่นด่วน   1 วัน เพิ่ม 800 บาท  / ด่วน 2 วัน เพิ่ม 1,200 บาท (ทุกสัญชาติ ยกเว้นคนอเมริกา)
   *** สำหรับผู้เดินทางที่เป็นคนสัญชาติอเมริกา โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือ ผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูตแล้วเท่านั้น
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com

กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com 

 
 

 
Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.