ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article

 

 

การยื่นวีซ่าแคนาดา

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศแคนาดา 

ประกาศ !  สถานทูตได้เปิดศูนย์บริการรับคำขอวีซ่าประเทศแคนาคาที่ดำเนินการโดย VFS Thailand ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 นี้เป็นต้นไป

 • ผู้สมัครจะ ต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว  โดย Print เอกสารออกมาและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด (แบบฟอร์มนี้ต้องมีบาร์โค๊ตถึงจะสมบูรณ์)
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm จำนวน 2 รูป พื้นหลังเป็นพื้นฉากหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 • หลักฐานการทำงาน ( เอกสารการงานทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นภาษาไทย ต้องแปลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ : จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ (อายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน) 
  - กรณีเป็นพนักงาน : หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน : หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 
  - กรณีข้าราชการที่เกษียรแล้ว ต้องมีเอกสารบำเน็ญบำนาญมาแสดง   
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเอกสารตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป-กลับ อย่างชัดเจน
 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศ แคนาดา  กรณีไปแบบธุรกิจ  (จดหมายเชิญจากบริษัทในแคนาดา องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆในการประชุม   

หมายเหตุ
     -      สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
            สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง / หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง (แปลภาษาอังกฤษ) 
           *** หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการ ปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับ
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
  
    -     กรณีธุรกิจ อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ
    -     เยี่ยมญาติ/คนรู้จัก ทำจดหมายเชิญ ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่เต็ม และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ ทั้งนี้ หากผู้เชิญ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินและการทำงาน ด้วย พร้อมทั้งในจดหมายเชิญ จะต้องระบุว่าเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าแคนาดา

 • สถานที่ยื่นวีซ่า  ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา
  ชั้น อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 1 เลขที่ 183 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • เวลาให้บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤทธิ์
  เวลาในการยื่นขอวีซ่า           เวลา 09.00-17.00 น
  เวลาในการยื่นขอรับผลวีซ่า  เวลา 10.00-17.00 น
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าธรรมเนียมวีซ่า ต้องชำระเป็น เช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ สั่งจ่าย “ สถานทูตแคนาดา” โดยประมาณ  2,400 บาท โดยต้องเช็คราคาที่แน่นอน ณ ปัจจุบันอีกครั้ง และค่าธรรมเนียม VFS ชำระเป็นเงินสด ท่านละ 665 บาท
  การขอวีซ่าแบบ Multiple Entry ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้พิจารณา ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าให้ไม่ว่ากรณีใดๆ (ทั้งนี้ต้องโชว์เอกสารเพิ่มเติมด้วย)
 • ผู้เดินทางสามารถให้ตัวแทนมายื่นขอวีซ่าได้ 
 • วีซ่าท่องเที่ยว ธุรกิจ ใช้เวลาทำการประมาณ  10 วันทำการ
 • ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com

 
กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com

 
 

 
Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.