ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ

  

การยื่นวีซ่าอังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
(มีบริการยื่นวีซ่านักเรียน เพื่อการศึกษาระยะสั้น และระยะยาว)

 • โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ และ Print เอกสารออกมาพร้อมเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังขาว เท่านั้น
 • หลักฐานการทำงาน
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ : จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ (อายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน) 
  - กรณีเป็นพนักงาน : หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน : หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 
  - กรณีข้าราชการที่เกษียรแล้ว ต้องมีเอกสารบำเน็ญบำนาญมาแสดง   
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน   
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป-กลับ (ถ้ามี)
 • เอกสารยืนยันการจอง รถไฟ/เรือ/โรงแรม / ที่พัก (ถ้ามี)
 • จดหมายเชิญตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม จาก อังกฤษ กรณีไปแบบธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศอังกฤษ องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆในการประชุม
   

หมายเหตุ
       -    สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ( โดยใบคำร้องจะต้องเซ็นต์โดยผู้ปกครองทั้งสองคน)
      
    สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง / หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง (แปลภาษาอังกฤษ) 
            *** หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการ ปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับ
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
      -    เยี่ยมญาติ/คนรู้จัก- หนังสือเชิญ ถ้าพักกับญาติ/คนรู้จัก ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่เต็ม และสำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าวีซ่าที่ได้อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร หรือสำเนาบัตรประชาชนพลเมืองของผู้เชิญ 
     -     ทั้งนี้ กรณีไปเยี่ยมเยียนแฟน เอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น


ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอังกฤษ

 • สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
  183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 1 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330
 • เวลาทำการยื่นวีซ่า 
  เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:30-15:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  (โดยจะต้องมาตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้)
  เวลารับเล่มคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00-16:30
   น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ 4,000 บาท ( วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน) ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต
  โดยทางสถานทูตไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระโดย เช็คธนาคาร หรือ ดราฟท์ สั่งจ่าย “ สถานทูตอังกฤษกรุงเทพฯ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง กรณีจะให้ผู้อื่นไปรับเล่มพาสปอร์ตแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนด้วย และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย
  ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป  
 • ผู้เดินทางต้องทำการนัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้อกับศูนย์บริการข้อมูลของสถานทูตฯ  ได้ที่ http://www.vfs-uk-th.com/
  การนัดหมายจะสามารถจองได้ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ เท่านั้น
  ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องไปก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที พร้อมแสดงหลักฐานการนัดหมาย ซึ่งชื่อและนามสกุล จะต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ห้ามผิดเด็ดขาด !!!
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 7 วันหรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วง เวลาการเดินทางว่าอยู่ในฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในเดือนมีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม และกันยายน/ตุลาคม จึงควรวางแผนและเตรียมการแต่เนิ่นๆ เพราะจะทำให้การพิจารณาในช่วงนั้น นานกว่าปกติ
 • ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com


กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com 

 
 Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.