ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น

 

 

การยื่นวีซ่าญี่ปุ่น

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศญี่ปุ่น

ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

 • แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1 ชุด 
 • แบบสอบถามเพื่อการขอวีซ่า 1 ชุด 
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังขาวเท่านั้น 
 • หลักฐานการทำงาน (อายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ   จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ ฉบับภาษาไทย
  - กรณีเป็นพนักงาน   จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน   หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ( ทั้งนี้ต้องถ่ายตั้งแต่หน้าแรก ) โดยจะต้องปรับยอดล่าสุด พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง  ซึ่งทางสถานทูตจะคืนให้แก่ผู้สมัคร ณ วันเดียวกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมสมุดตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)   พร้อมเอกสารตัวจริง
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี   พร้อมเอกสารตัวจริง
 • จดหมายเชิญจาก ญี่ปุ่น กรณีไปแบบธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ 
   

หมายเหตุ 
    
-   ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและ/หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ เป็นภาษาอังกฤษ จากอำเภอ
         (กรณีทีไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วยทั้งคู่ ต้องนำหลักฐานการงานและการเงินแสดงต่อสถานทูตด้วยเช่นกัน)
     -  ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า
     - ผู้สมัคร จะต้องนำเอกสารตัวจริง ไปแสดง ณ วันสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งทางศูนย์รับยื่นคำร้อง จะทำการคืนให้ แก่ผู้สมัคร ณ วันเดียวกัน ( หากไม่มีเอกสารตัวจริงแสดง จะไม่ได้รับการพิจารณายื่นวีซ่า ) 

        
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น

 • แผนกกงสุลสถานทูตญึ่ปุ่นมอบหมายให้ ศูนย์ JVAC เป็นผู้รับยื่นวีซ่าญึ่ปุ่นทุกประเภท ยกเว้น การยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ซึ่งจะทำให้ต้องเสียเงิน ค่าวีซ่ามากขึ้น และใช้เวลามากขึ้น
 • สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญึ่ปุ่น JVAC
  ชั้น 15 ยูนิต C ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • เวลายื่นเอกสาร : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.30 น. - 17.30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)
  เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. (ไม่มีพักกลางวัน) วันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.30 น..
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระด้วย เงินสด เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่ายริการศูนย์ JVAC  เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจ   1,700 บาท โดยชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)  
 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น
  1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นหรือผู้ ทุพพลภาพ
  2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
  3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออก จากญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา อย่างน้อย 5 วันทำการนับจากวันที่รับยื่นคำร้อง (ยกเว้นวันเสาร์)
  เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com

กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com 

 

 Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.