ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า

 

 

การยื่นวีซ่าพม่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศพม่า

 • แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1 ชุด 
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรก และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังเรียบสีสว่าง  
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • จดหมายเชิญจาก พม่า กรณีไป ธุรกิจ โปรด แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศ พม่า องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญการประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตรเข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญ
   

หมายเหตุ 
       -   ทั้งนี้ในการกรอกข้อมูล จำต้องต้องมีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว อาทิ เช่น สถานะภาพครอบครัว ข้อมูลการทำงาน วันเดินทางไป-กลับ ประเภทของการยื่นวีซ่า เบอร์ติดต่อ เป็นต้น
       -   Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา ( ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ )


ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าพม่า

 • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย
  132 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
 • เวลาทำการ รับยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-16.00น.
  เวลาทำการรับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์-วันศุกร์ หลัง 15.30 -16.00 น.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระด้วย เงินสด เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สัญชาติไทย) เพื่อท่องเที่ยว  810 บาท  และเพื่อธุรกิจ 1,440 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) 
  ทางสถานทูตมีรับ กรณียื่นด่วน   1 วัน เพิ่มเติม ประมาณ 450 บาท (ยื่นเช้า ก่อนเที่ยง รอรับบ่าย 15.30 น ภายในวันเดียวกัน)
  กรณีถือหนังสือเดินทางสัญชาติอื่น จะมีค่าธรรมเนียมสถานทูตที่แตกต่างกัน และจำนวนวันในการพิจารณาก็แตกต่างกันด้วย
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า แบบปกติ  3-5 วัน ทำการ
 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือ ผ่านตัวแทนได้กรณียื่นเพื่อธุรกิจ
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com 

กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com 

 
 Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.