ReadyPlanet.com
dot dot
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฟินแลนด์

 

 

การยื่นวีซ่าฟินแลนด์ และ Schenen Visa

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ประเทศฟินแลนด์

 • แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1 ชุด 
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนาหน้าแรกและทุกหน้าที่มีวีซ่า 1 ชุด และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด  2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว เท่านั้น และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานการทำงาน (อายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ   จะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนบริษัท ในทะเบียนพาณิชย์ ฉบับภาษาไทย พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  - กรณีเป็นพนักงาน   จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยในเนื้อความ จะต้องระบุวันแรกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน
  - กรณีเป็นนักเรียน   หนังสือรับรองการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

  - กรณีข้าราชการที่เกษียรแล้ว ต้องมีเอกสารบำเน็ญบำนาญมาแสดง  (ภาษาอังกฤษ) 
   
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)  
 • สำเนาทะเบียนสมรส หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป-กลับ อย่างชัดเจน
 • เอกสารที่แสดงกำหนดการเดินทาง แผนการเดินทาง หรือ แสดงหลักฐานโปรแกรมทัวร์
 • เอกสารยืนยันการจอง รถไฟ/เรือ/โรงแรม / ที่พัก ทุกคืนตลอดที่อยู่ในเชงเก็น ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ
 • ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance ) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น
 • จดหมายเชิญจาก ฟินแลนด์ กรณีไป แบบธุรกิจ แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศฟินแลนด์ องค์กร หรือหน่วยงานที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆในการประชุม
   

หมายเหตุ
    
  -    สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
          
 สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง / หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง 
(แปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยในกรุงเทพฯ ) 
          *** หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการ ปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับ
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 

     -    การเยี่ยมเยียนส่วนตัว จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
              1. จดหมายเชิญตัวจริงและสำเนา สามารถเขียนหรือพิมพ์ขึ้นเองได้โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มเฉพาะ จดหมายเชิญต้องระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้เชิญและผู้ยื่นขอวีซ่า (ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่มาเยี่ยม คำยืนยันที่พักและที่อยู่ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า จดหมายเชิญต้องลงลายมือชื่อและลงวันที่
              2. ทะเบียนสมรส หากผู้เชิญและผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นคู่สมรสกัน
              3. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน) หากเป็นการเยี่ยมเยียนบุคคลในครอบครัว
              4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่น
              5. เอกสารสนับสนุนอื่นๆ หากมี (คือ หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน / หลักฐานทางการเงิน) 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าฟินแลนด์

 • สถานที่รับยื่นวีซ่า สถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ
  อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์, ชั้น 16, 500 ถนนเพลินจิต, กรุงเทพฯ 10330
 • ทางสถานทูตฟินแลนด์เปิดรับเอกสารการยื่นขอวีซ่า
  เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 11:00 น.
  เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 14:00 ถึง15:00 น.
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต  2,400 บาท โดยชำระเป็นเงินสด (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) 
 • วีซ่าท่องเที่ยวผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่สำหรับวีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้ 
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ
  การเยี่ยมเยียนส่วนตัว (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน ในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคมที่มี่ผู้นิยมเดินทางมาก ผลการพิจารณารายบุคคลอาจใช้เวลาถึง 30 วัน)
  การท่องเที่ยว (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน ในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคมที่มี่ผู้นิยมเดินทางมาก ผลการพิจารณารายบุคคลอาจใช้เวลาถึง 30 วัน)
  การเดินทางเพื่อธุรกิจ / การประชุม
  (ระยะเวลาดำเนินการ 3 – 4 วัน)
 • ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ท่านสามารถส่งเมล์เพื่อขอรับแบบฟอร์มวีซ่าได้ที่ goodtimesjourney@hotmail.com

 
กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า
โทร 087-121-1144  แผนกวีซ่า
หรือส่งรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อีเมล์ : 
goodtimesjourney@hotmail.com

 
 Visas

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า แคนาดา article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สเปน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า นอร์เวย์ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ตุรกี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า กรีซ article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เดนมาร์ก article
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า โปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า เบลเยี่ยม
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ญี่ปุ่น
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า ไต้หวัน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า พม่า
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ การยื่นวีซ่า อียิปต์
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาCopyright © 2012 All Rights Reserved.